Gwirfoddoli gyda Mind Aberconwy

Gwaith gwirfoddolwr Mind Aberconwy ydi creu awyrgylch groesawus a chyfeillgar, i wneud yn siŵr fod pawb wedi ei gynnwys a neb wedi ei adael allan o unrhyw beth – onibai fod rhywun wedi dod i Mind i gael ychydig o amser iddyn nhw eu hunain.

Mae’n bwysig bod yn ymwybodol o anghenion pobl eraill ac ymateb i’r anghenion hynny mewn modd briodol.

Croesawu pobl gyda phaned a chlust i wrando

Mae canolfan Mind i fod yn lle gall pobl alw i mewn iddo yn y sicrwydd bod croeso a phaned a rhywun i gael sgwrs efo nhw yno. Mae pobl ar adegau isio siarad am y pethau sy’n eu poeni nhw, a’r hyn fyddwn ni’n ei gynnig ydi’r cyfle iddyn nhw wneud hynny. Mae o’n bwysig cofio, serch hynny, mai gwasanaeth gwrando ydan ni ac nid gwasanaeth cynghori.

Hyfforddiant sylfaenol

Wrth ymrwymo i helpu yn y ganolfan mi fyddwch chi’n cael eich gwahodd i dderbyn hyfforddiant sylfaenol. Mae disgwyl i chi wneud pob ymdrech posibl i fynychu’r sesiynau hyfforddiant ac hefyd – o leiaf unwaith y mis – y grŵp cefnogi gwirfoddolwyr sy’n ymgynnull unwaith yr wythnos. Mae hefyd disgwyl i’r gwirfoddolwyr barchu cyfrinachedd yr hyn maen nhw’n ei glywed.

Athroniaeth Mind

Mae annog pobl i helpu eu hunain a chynnal eu gilydd yn elfennau canolog o athroniaeth Mind, fel yn wir mae helpu pobl i ennill hyder ac i ddatblygu sgiliau newydd neu ailafael mewn hen rai. Mae o’n bwysig cofio bod pen draw i’r hyn gallwch chi ei gyflawni ac na fydd hi’n bosibl i chi ddatrus problemau pobl eraill drostyn nhw – ond hefyd bod rhoi clust gyfeillgar, ddiragfarn a chefnogol i rywun mewn angen yn gallu bod o werth amhrisiadwy i’r person hwnnw!

Dod yn wirfoddolwr

Y cyfarfod cyntaf

Bydd pawb sydd am fod yn wifoddolwr gyda Mind yn cael ei gyfweld yn y lle cyntaf gan ein Gweithiwr sesiynau Galw-i-mewn. Yn ystod y cyfweliad bydd y Gweithiwr yn rhoi gwybodaeth sylfaenol i chi ynglŷn â Mind Aberconwy, ac am ei gwaith a’i athroniaeth. Byddwch chi hefyd yn cael gwybod am y math o gefnogaeth a chymorth fydd ar gael i chi fel gwirfoddolwr, yn cynnwys manylion eich hyfforddiant a thaliadau costau.

Eistedd i mewn – cyfle i ni ddod i nabod ein gilydd

Ar ddiwedd y cyfweliad fe gewch chi ffurflen gais i’w chwblhau a gwahoddiad i wneud ‘diwrnod eistedd-i-mewn’. Y bwriad yn hyn o beth ydi rhoi cyfle i chi weld y gwaith – a thrwy hynny eich helpu chi i benderfynu ydi o’n waith sy’n addas i chi – ac i weld oes yna unrhyw weithgaredd penodol yr hoffech chi fod yn rhan rheolaidd ohono. Mae o hefyd yn gyfle i’r gwirfoddolwyr eraill a defnyddwyr y gwasanaeth eich cyfarfod chi.

Pethau mae’n rhaid i ni eu gwirio

Mae trefniadau recriwtio a dethol gwirfoddolwyr Mind Aberconwy yn cyd-fynd â’r gofynion ynghylch sicrhau diogelwch oedolion bregus. Mae gofyn felly i bob darpar-wirfoddolwr gytuno i wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS – CRB gynt).

Anwytho gwirfoddolwyr newydd

Mae proses anwytho gwirfoddolwyr newydd yn cynnwys rhoi gwybodaeth i chi ar y polisïau a gweithdrefnau perthnasol, yn eu plith y rhai’n ymwneud â diogelu oedolion bregus. Bydd hyfforddiant ar gael yn ôl yr angen.

Os ydych chi’n meddwl y gallech chi wneud y gwaith yma, sy’n drwm ond yn rhoi boddhad mawr, cysylltwch efo ni ar (01492) 879907 neu llenwch y ffurflen gysylltu