Astudiaethau Achos

Astudiaeth Achos 1 – Hanes Carol

“Rydw i wedi bod yn dod i Mind Aberconwy ers ryw ddeng mlynedd bellach. Dydw i ddim wedi torri i lawr fel y cyfryw ond rhyw ddeuddeng mlynedd yn ôl, pan oedd y mab yn bedair oed, fe gefais i waedlif ar yr ymennydd. O ganlyniad rydw i wedi gorfod dod i delerau â’r anabledd ddaeth yn sgîl y gwaedlif, ac iselder. Mae rhannau o fy mywyd wedyn wedi bod yn ddigri, adegau eraill rydw i wedi crio, ac weithiau rydw i wedi teimlo fel gwneud i ffwrdd â mi fy hun.  Ers i mi ddechrau dod i Mind dydw i ddim wedi teimlo fel yna gymaint.

“Pan ddois i Mind gyntaf fe wnes i grio – dyna rydw i’n ei gofio, y crio. Ymhen tipyn fe ddechreuais gymryd mwy o ran yn y gweithgareddau ac erbyn hyn rydw i’n trio cymryd rhan ym mhob peth sy’n mynd ymlaen. Rydw i wedi bod i’r grŵp ysgrifennu creadigol, y grŵp arlunio ac i’r grwp merched. Rydw i wedi bod ar y tripiau i’r sŵ, Oriel Mostyn, yr Habit Tearooms ac atiRydw i hefyd yn mynd i’r nosweithiau galw i mewn ar nos Iau a nos Sadwrn ar gyfer y cwisiau a’r bingo. Efo’r cwisiau rydw i’n reit aml yn gwybod yr atebion ac mae hynny’n gwneud i mi deimlo’n dda amdanaf fi fy hyn. Rydw i’n meddwl bod Mind yn wych. Mae o wedi fy helpu i ac wedi ac wedi achub fy mywyd i dro ar ôl tro.  Rydw i’n hoffi mynd yno i gyfarfod gwahanol bobl ac os ydw i’n gallu helpu rhywyn mewn unrhyw ffordd o gwbl mi fydda’ i’n gwneud fy ngorau i wneud. Mae Mind wedi fy helpu i wneud ffrindiau ac mae mynd yno’n gwneud i mi deimlo’n dda amdanaf fi fy hun. Rydw i wedi dysgu lot yno hefyd – mae o wedi fy helpu i fod yn fwy goddefgar o bobl eraill yn ogystal â rhoi mwy o hyder i mi. Mae Mind yn fy helpu i siarad am fy nheimladau.”

Astudiaeth Achos 2 – Hanes Michael

“Fe wnaeth ffrind i mi oedd yn aelod o Mind fy nghyflwyno i Mind oherwydd fy mod i’n dioddef o iselder ysbryd. Mi fyddwn i’n aros yn y tŷ ar fy mhen fy hun, doedd gen i ddim llawer o ffrindiau a roeddwn i’n ei chael hi’n anodd gwneud ffrindiau.

“Mae Mind yn lle hamddenol braf. Oherwydd bod gan bobl yr un math o broblemau ag sydd gen i fe gefais eu bod nhw’n fwy parod i geisio deall. Mae pobl yn ei chael hi’n haws mynegi eu hunain yn Mind nag yn y byd tu allan oherwydd eu bod nhw i gyd wedi cael problemau tebyg. Doedd yna neb yno’n gwneud hwyl ar fy mhen i.

“Mi gymerodd rhyw ddau neu dri mis i mi dorri’r garw. Ond yna mi ddechreuais i wneud ffrindiau, ac agor allan a doeddwn i ddim mor swil. Mi ddechreuais i gymryd diddordeb yn nhrefniadau Mind ac mi rydw i erbyn hyn yn gwneud cais i fod yn swyddog gyda Mind. Rydw i isio rhoi gobaith a hyder i aelodau eraill Mind a dangos iddyn nhw os galla’ i wella, fe allen nhw hefyd.”

Astudiaeth Achos 3 – Hanes Melissa

“Yn dilyn profiad hynod frawychus fe fûm i’n dioddef yn ddiddfrifol o iselder ysbryd. Fe gollais i bob hyder a datblygu ffobia yn erbyn cymdeithasu oedd yn golygu bod gen i ofn mynd allan o’r tŷ.”

“Awgrymwyd i mi i alw heibio Mind, ac yn y diwedd fe lwyddais i fynd ar y bws ac i’r ganolfan. Fe gefais i groeso ar unwaith gan yr aelodau a’r gwirfoddolwyr i gyd ac yn sydyn roeddwn i’n teimlo’n rhan o bethau.”

“Roedd y dealltwriaeth profais i a’r gefnogaeth gefais i’n llwyr gan bawb, a hynny mewn ffordd hollol anfeirniadol.  Yn araf bach fe ddechreuais i adennill fy hyder ac ailsefydlu fy mywyd. Fe ddechreuais i gymryd rhan yn y grwpiau ac yna dod yn wirfoddolwr a dechrau mwynhau unwaith eto’r holl bethau roeddwn i wedi eu rhoi i fyny.”

Astudiaeth Achos 4 – Hanes Jonathan

“Fe gefais i ‘ngyflwyno i Mind pan oeddwn i mewn cartref gofal Gristnogol, gan ffrind i mi oedd yn byw yn yr un lle. Yr argraff cyntaf gefais i ohono oedd ei fod o’n lle hamddenol gyda sofas i eistedd arnyn nhw lle roedd yr awyrgylch a’r bobl yn gyfeillgar a ddim y math o bobl sydd ond yn siarad efo chi os ydyn nhw isio rhywbeth gennych chi.

“Fe wnes i ffrindiau efo nhw ac fe ddaethon ni i nabod ein gilydd heb orfod chwarae’r gemau cymdeithasol mae pobl y tu allan i’r fyddin yn eu chwarae mor aml, er enghraifft, doedd dim gwahaniaeth ganddyn nhw faint o bres oedd ganddoch chi – punt, can punt – doedd dim bwys. Roedden nhw’n derbyn dyn am yr hyn oedd o. Roeddwn i’n tybio bod hyn oherwydd bod llawer ohonyn nhw wedi profi ochr salaf bywyd eu hunain ac felly’n gallu cydymdeimlo’n haws efo pobl eraill p’un a oedd gan y rheiny broblemau neu beidio. Mi gefais fod y gwirfoddolwyr yn andros o help pan oedd rhywun yn ceisio cyrraedd nod penodol – p’un ai oedd hwnnw’n rywbeth fel cadw trefn ar eich ffisig eich hun neu rywbeth mawr fel mynd yn berson anabl yn ôl i’r gwaith.

“‘A wel a gred’ ydi’r dywediad, ac mi rydw i’n credu – o’r hyn rydw i wedi ei weld – bod bywydau pobl wedi cael eu newid gan y cariad maen nhw wedi ei dderbyn Mind – gan y staff a defnyddwyr y gwasanaeth. Mi fuaswn i ar goll pe byddwn i’n meddwl na fuaswn i’n cael gweld fy ffrindiau a’r pobl rydw i wedi dod i’w hadnabod ac sy’n annwyl i mi yn Mind, oherwydd er bod pobl yn hoffi preifatrwydd maen nhw hefyd yn hoffi cael eu caru. Fel mae’r gân yn ei ddweud…. ‘All you need is love.”

Astudiaeth Achos 5 – Hanes Hilary

“Ryw chwe blynedd yn ôl, yn dilyn cyfnod o iselder ysbryd, mi welais i hysbyseb ar gyfer sesiynau galw-i-mewn Mind Aberconwy. Mi benderfynais fynd i un (oedd yn benderfyniad mawr i mi gan nad oeddwn i’n nabod neb yno) a chael croeso mor gynnes fel y bu i mi ddechrau mynychu grŵp defnyddwyr yno bob dydd Mercher.

Doedd y grŵp defnyddwyr ond yn agored i bobl oedd  yn ddefnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl neu wedi bod yn ddefnyddwyr yn y gorffennol. Roedd y cyfarfod yn agoriad llygad. Roeddwn i’n cael siarad am fy mhroblemau a’m mhrofiadau efo pobl oedd wedi bod drwy’r un peth eu hunain. Dyma oedd fy mhrofiad cyntaf o Mind. Mi ddechreuais fynychu’r sesiynau galw-i-mewn ac yn fuan, oherwydd yr awyrgylch gyfeillgar a’r sgwrs fywiog dros baned mi ddechreuais ennill hyder. Fe ddois i ddeall bod problemau iechyd meddwl yn gallu effeithio ar unrhyw un, hen, ifanc, cyfoethog, tlawd, pobl o bob math o alwedigaeth – meddygon, nyrsys, gweithwyr adeiladu, gwragedd tŷ, myfyrwyr – pawb. Ychydig fisoedd yn ddiweddarach fe gefais wahoddiad i fod yn wirfoddolwr. Roeddwn i wedi gweld beth oedd y gwirfoddolwyr yn ei wneud yn Mind ac mi benderfynais roi cynnig arni. Fe gefais fy hyfforddi – a dysgu drwy hwnnw sut i wrando, oherwydd yma i helpu drwy wrando ydan ni a ddim i gynghori. Rydw i’n meddwl mai’r hyn rydw i wedi ei gael o fod yn wirfoddolwr ydi dealltwriaeth o broblemau pobl eraill, a synnwyr digrifwch hefyd. Oes, mae yna ochr ysgafn i iselder – ac mae’r bobl sy’n sôn wrthoch chi am y pethau sydd wedi mynd o’u lle yn eu bywydau yn dal yma i ddweud eu hanes. Rydw i hefyd wedi dysgu bod yn oddegfar o bobl eraill, lle roeddwn i braidd yn ddiamynedd o’r blaen.

Mae gan bawb brofiad sy’n ddefnyddiol i waith gwirfoddol. Cyn dod yma bues i’n gweithio ym maes personél yn Llundain am dair blynedd ar ddeg. Roeddwn i’n gweithio gyda data cyfrinachol ac mae’r profiad hwnnw’n werthfawr yng ngwaith Mind oherwydd bod pob dim sy’n cael ei ddweud wrthon ni’n gyfrinachol. Fe gefais i ‘nghyflwyno i wirfoddoli yn raddol; pan oedd y plant yn fach doeddwn i ond yn gweithio hanner diwrnod yr wythnos, ond rŵan maen nhw’n hŷn rydw i’n gwneud dau ddiwrnod yr wythnos ac mae hynny’n cyd-fynd yn dda gyda fy mywyd yn y cartref.

Fel gwirfoddolwr rydw i wedi bod ar ambell i drip – un ohonyn nhw i’r Iwerddon. Roedd tua dwsin ohonon ni ar y trip. Fe aethon ni ar fws to agored o gwmpas Dulyn a chael amser bendigedig, yn wirfoddolwyr ac yn aelodau. Awgrymodd rhywyn na fuasai’r daith yn un cyflawn heb i ni gael tropyn o Guinness hefyd! Oedd, roedd o’n ddiwrnod braf iawn. Buaswn i’n cymeradwyo gwirfoddoli yn y ganolfan i unrhyw un; mae o wedi fy helpu i’n fawr iawn. Ac roedd gallu galw i mewn ar y diwrnodau cyntaf hynny’n gymaint o help i mi. Dewch i weld drosoch eich hun.”

Astudiaeth Achos 6 – Hanes Angela

“Bûm i’n rhan o Ymgyrch Parch Mind Prydain, profiad a ddysgodd lawer i mi am sut i fod yn oddefgar o bobl eraill. Mae pawb sy’n dod i Mind yn cael rhywbeth – cyfeillgarwch, cwmnïaeth, gweithgareddau, cyfle i siarad heb boeni efo’r gwirfoddolwyr ac efo’i gilydd, hyder, ayb. Dyma ddarn o farddoniaeth ‘sgrifenais i’n ddiweddar yn un o’r grwpiau ysgrifennu creadigol:-

The Eye of the Storm

The eye of the storm Says different things;
It could be peaceful,
it could be frantic,
It could be chaotic

This is like the eye
Of the leopard
The leopard when he runs As he runs as fast
As a storm comes

He tries to catch the storm He punches at it
And if he catches it
He lays down and sleeps.

Angela Ridapth