Gwybodaeth Iechyd Meddwl

Beth ydi Mind?

Mae Mind yn elusen iechyd meddwl sy’n gweithio ar draws Prydain ym maes iawnderau ac anghenion pobl sydd a phroblemau iechyd meddwl. Mae Mind Aberconwy’n helpu dioddefwyr yn Sir Gonwy i ailafael yn eu bywydau drwy gynnig cefnogaeth gyfeillgar a chyfle i rannu profiadau ac adfer eu hunan-barch. Byddwn ni’n rhoi croeso cynnes i bawb sydd â’n hangen ni ynghyd â chyfle i wneud ffrindiau newydd a datblygu sgiliau a diddordebau newydd.

Pwysigrwydd iechyd meddwl

Mae meddwl iach yn rhan hanfodol o iechyd a lles cyffredinol pob un ohonom ni. Mae angen meddwl iach, corff iach a bywyd cymdeithasol iach i allu byw bywyd yn ei holl lawnder.

Dymuniad pawb, yn cynnwys pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl, ydi byw a mwynhau bywyd llawn. Fodd bynnag, pan fyddwn ni’n dioddef o anhwylder meddwl, er enghraifft iselder, gorbryder neu ddryswch, mae’r anhwylder hwnnw’n gallu cael effaith ddifrifol ar ein bywydau bob dydd.

Mae salwch meddwl yn beth sy’n gallu codi, neu waethygu, o ganlyniad i ffactorau cymdeithasol megis diweithdra, tlodi, ysgariad neu farwolaeth yn y teulu. Mae salwch  meddwl dwys neu dymor hir yn gallu effeithio’n ddifrifol ar ein bywyd cymdeithasol a’n sefyllfa ariannol, ac yn gallu andwyo iechyd y corff hefyd.

Mae salwch meddwl yn gallu taro unrhyw un

Mae salwch meddwl sy’n gofyn am sylw proffesiynol mor gyffredin a chlefyd y galon – yn wir, mae mwy o bobl yn cyflawni hunanladdiad bob blwyddyn o ganlyniad i anhwylder meddwl nag sy’n cael eu lladd ar y ffyrdd. Bydd un oedolyn o bob pedwar yn ymweld â’r meddyg ynglŷn â phroblem iechyd meddwl rywdro yn ystod ei fywyd. Fe allech chi’ch hun ddioddef, fe allai fod yn aelod o’r teulu agos, yn gymydog neu rywun yn y gwaith. Mae miliynau o ddyddiau gwaith yn cael eu colli bob blwyddyn o ganlyniad i salwch neu ofid meddwl.

Mae problemau iechyd meddwl yn gallu chwalu teulu neu berthynas ac yn codi fel arfer ar yr union adeg pan fydd ar bobl fwyaf angen eu cefnogi. Wedi dweud hynny, o gael digon o amser, y sylw, y dealltwriaeth a’r driniaeth gywir, mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwella.

Cliciwch yma i weld yr astudiaethau achos

Llinell wybodaeth Mind (Mindinfoline) 0845 766 0163