Pwy ydi Mind Aberconwy?

Mind yn genedlaethol

Mae Mind yn elusen iechyd meddwl genedlaethol sy’n ymwneud ag anghenion a hawliau’r rhai hynny sy’n dioddef yn feddyliol a’u teuluoedd.

Gwaith Mind Aberconwy ydi helpu creu gwell bywyd i bawb sydd â phrofiad o ddioddefaint meddyliol:

  • Drwy roi llais i farn, anghenion a dymuniadau pobl sydd, neu sydd wedi dioddef yn feddyliol.
  • Gweithredu i atal eithrio a chamwahaniaethu yn erbyn pobl sydd, neu sydd wedi dioddef yn feddyliol.
  • Ymgyrchu ac addysgu mewn modd fydd yn dylanwadu ar bolisi.
  • Ysbrydoli datblygiad gwasanaethau o ansawdd sy’n adlewyrchu anghenion ac amrywiaeth y rhai anghennus.
  • Ymgyrchu ac addysgu er mwyn sicrhau hawliau cyfartal.

Mae ein egwyddorion – gwybodaeth o ansawdd uchel, penderfyniad, cywirdeb, gweithio mewn partneriaeth, parch at amrywiaeth – i’w gweld ymhob agwedd o’n gwaith.

Fe all unrhyw un ddioddef problem iechyd meddwl – hen neu ifanc, cyfoethog neu dlawd – a bydd un o bob pedwar ohonom ni’n dioddef problem iechyd meddwl o ryw fath rywdro yn ystod ei fywyd. Mae problemau iechyd meddwl yn gallu chwalu bywyd y rhai sy’n eu ddioddef a bywydau’r rhai agosaf atyn nhw. Bob blwyddyn mae mwy na 250,000 o bobl drwy Brydain yn cael eu trin mewn ysbyty meddwl a thros 4,000 yn lladd eu hunain.

Mind yn Aberconwy

Mae Mind Aberconwy yn helpu pobl i ail-afael yn eu bywydau drwy gynnig cefnogaeth gyfeillgar ynghyd â chyfle i rannu profiadau a dechrau eu hadferiad. Byddwn yn cynnig croeso twymgalon, cyfle i wneud cyfeillion newydd ynghyd â chynnig i ddatblygu sgiliau a diddordebau newydd.